Βιοχημικές Εξετάσεις

Οι εξετάσεις προσδιορισμού μιας ουσίας στο αίμα, γιατί αφορούν σε ανίχνευση οργανικών και ανόργανων ουσιών και γιατί χρησιμοποιούν βιοχημικές μεθόδους για τον προσδιορισμό τους.

Σκοπός της μέτρησης αυτών των παραγόντων είναι η διάγνωση ασθενειών. Πρόκειται για εξετάσεις απλές και κοινές και πραγματοποιούνται σε καθημερινή βάση στο εργαστήριό μας.

Οι πιο συχνές είναι: σάκχαρο, ουρία ,κρεατινίνη, λευκώματα ή πρωτείνες, τρανσαμινάσες (SGOT, SGPT), αλκαλική φωσφατάση (ALP) ,γ-γλουταμική-τρανσφεράση (γ-GT), χολερυθρίνη, γαλακτική αφυδρογονάση (LDH), κρεατινική κινάση (CPK), ολική χοληστερίνη, HDL, LDL τριγλυκερίδια, ολικά λιπίδια, αμυλάση, λιπάση, ιόντα όπως Na, K, Ca, P, Mg, Cl, Cu, Fe, φερριτίνη, τρανφερρίνη, κ.λπ.